สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 188,160.88131,443.5830.1 %5.06,617.84829.2887.5 %5.0
รวม 188,161 131,444 30.14 % 6,618 829 87.47 %