สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน3,801,666.80103,000.0097.3 %5.06,436.501,851.3171.2 %5.0
รวม 3,801,667 103,000 97.29 % 6,437 1,851 71.24 %