สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 121,354.09194.0099.8 %5.04,938.82844.2982.9 %5.0
รวม 121,354 194 99.84 % 4,939 844 82.90 %