สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน249,924.13349,082.38-39.7 %0.08,822.14998.5088.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร15,744.4113,197.0016.2 %5.01,016.94266.5173.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 138,742.9826,076.0032.7 %5.01,074.81679.7936.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 217,863.1510,520.0041.1 %5.0870.92440.5749.4 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบ15,810.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ195.32ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ27,386.099,275.0066.1 %5.0155.56181.03-16.4 %0.0
รวม 349,661 408,150 -16.73 % 11,940 2,566 78.51 %