สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,452,013.503,039,525.0011.9 %5.070,736.4059,063.5716.5 %5.0
รวม 3,452,014 3,039,525 11.95 % 70,736 59,064 16.50 %