สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 135,989.4188,101.8035.2 %5.05,886.201,135.2380.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่126,371.6472,840.0042.4 %5.05,247.701,145.7078.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน31,464.3620,047.0036.3 %5.02,531.29860.2466.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น85,291.1350,892.0040.3 %5.03,411.96440.0687.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี113,261.7021,006.0081.5 %5.01,210.68590.9051.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา92,665.7353,550.0042.2 %5.02,856.82600.7679.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี51,862.6026,160.0049.6 %5.02,164.04388.1182.1 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี822,567.25832,000.00-1.1 %0.05,293.762,535.8152.1 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่90,558.2565,720.0027.4 %5.04,373.18199.3595.4 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี153,577.08259,080.00-68.7 %0.01,904.631,510.5020.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี165,484.19201,893.00-22.0 %0.01,380.921,096.4220.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี156,773.88326,699.00-108.4 %0.02,276.902,635.99-15.8 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง127,795.08143,312.00-12.1 %0.02,651.39380.9985.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี178,850.3067,204.3162.4 %5.02,559.38634.3775.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี175,143.19164,892.005.9 %2.52,630.772,041.1122.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี156,653.91194,290.98-24.0 %0.04,109.49704.8882.8 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,295,304.102,219,686.00-71.4 %0.09,536.74877.5090.8 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง45,284.5426,083.0042.4 %5.01,763.04228.9587.0 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน865,562.75723,000.0016.5 %5.05,245.221,436.2172.6 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์182,287.34261,511.00-43.5 %0.02,002.371,708.6414.7 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี24,913.5927,266.00-9.4 %0.01,404.51586.4158.2 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา253,501.36498,709.00-96.7 %0.02,070.47440.4078.7 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา87,106.2957,000.0034.6 %5.0424.99128.7069.7 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ367,132.69312,537.0014.9 %5.02,441.53839.6665.6 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง132,280.20150,732.13-13.9 %0.0514.45561.45-9.1 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี2,068,619.30825,000.0060.1 %5.04,117.48559.8286.4 %5.0
รวม 7,986,302 7,689,212 3.72 % 80,010 24,268 69.67 %