สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 345,879.81276,159.0020.2 %5.010,507.424,334.4658.7 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง11,001.8343,263.00-293.2 %0.03,222.66669.2679.2 %5.0
รวม 356,882 319,422 10.50 % 13,730 5,004 63.56 %