สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 164,541.6995,000.0042.3 %5.05,723.621,411.7575.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์152,167.8175,457.3950.4 %5.03,793.45492.6587.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์58,611.4241,846.0028.6 %5.01,788.54970.6145.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์162,371.0392,640.0042.9 %5.03,948.811,680.5757.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์137,916.3856,556.0059.0 %5.02,677.95961.0764.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์65,012.0648,396.0025.6 %5.02,226.67738.9866.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์151,068.5583,143.0045.0 %5.01,620.36377.9176.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์90,468.4255,861.0038.3 %5.02,469.481,093.9355.7 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์203,883.25134,970.0033.8 %5.06,063.43789.9087.0 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์99,693.2152,932.0046.9 %5.01,460.89635.0556.5 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา596,404.69415,080.0030.4 %5.04,599.721,284.0572.1 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง269,768.78118,618.1556.0 %5.06,836.98548.9592.0 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์271,341.88111,722.0058.8 %5.04,513.571,440.1668.1 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์230,674.86126,697.0145.1 %5.02,338.91888.0462.0 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา446,122.88285,525.0036.0 %5.08,140.641,111.4186.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์111,775.9063,941.0042.8 %5.04,854.80181.2796.3 %5.0
สถาบันราชานุกูล170,443.7368,271.0059.9 %5.02,342.03869.7062.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ23,450.8211,467.0051.1 %5.01,995.61192.1390.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,072.2394.2191.2 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,187.8212,265.0028.6 %5.02,880.37313.7989.1 %5.0
รวม 3,422,905 1,950,388 43.02 % 71,348 16,076 77.47 %