สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา219,200.20173,000.0021.1 %5.09,278.642,734.4870.5 %5.0
รวม 219,200 173,000 21.08 % 9,279 2,734 70.53 %