สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 138,102.66117,001.0015.3 %5.07,118.112,130.6970.1 %5.0
รวม 138,103 117,001 15.28 % 7,118 2,131 70.07 %