สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 248,593.20318,532.00-28.1 %0.058,951.2015,858.3373.1 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60459.9684.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 121,828.44146,699.00-20.4 %0.029,392.8214,895.4349.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 78,899.17137,937.00-74.8 %0.029,857.006,206.1279.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 56,758.6584,549.00-49.0 %0.06,596.0018,226.97-176.3 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 30,671.95325,000.00-959.6 %0.06,878.785,284.5223.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)29,398.5921,091.0028.3 %5.07,978.605,068.2636.5 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 92,072.9271,000.0022.9 %5.011,593.932,897.0175.0 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 917,333.2589,600.0190.2 %5.021,002.996,732.0067.9 %5.0
กองวินัย(วน.) 17,176.856,592.0061.6 %5.03,111.90304.3790.2 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 20,783.427,370.0064.5 %5.02,840.36417.4785.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 157,459.4738,780.0032.5 %5.011,288.339,385.1816.9 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 917,486.252,046,568.00-123.1 %0.02,919.725,096.51-74.6 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 99,909.63430,930.00-331.3 %0.01,741.068,302.95-376.9 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,398.73536.5761.6 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20919.446.5 %3.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36821.7683.0 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,458.37926.6185.7 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)14,454.503,044.0078.9 %5.01,034.591,452.84-40.4 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 38,470.4429,000.0024.6 %5.09,012.675,062.1743.8 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 75,426.73135,000.00-79.0 %0.015,759.076,206.7160.6 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 28,432.5216,000.0043.7 %5.04,970.622,395.4551.8 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,580.2545.8 %5.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,595.6416,326.00-11.9 %0.03,447.262,496.7827.6 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0858.451,533.26-78.6 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)27,034.6025,054.007.3 %3.55,343.49524.2090.2 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 96,512.5275,000.0022.3 %5.013,858.953,892.6971.9 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,130.27685.6267.8 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 38,262.4339,696.00-3.7 %0.04,506.33831.3081.6 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,384.17260.2181.2 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,075.64570.4672.5 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,107.4210,002.0052.6 %5.03,217.683,237.89-0.6 %0.0
กองตำรวจสื่อสาร61,499.63131,980.38-114.6 %0.021,604.754,234.8080.4 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร61,038.3858,346.004.4 %2.08,537.18829.4290.3 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.48,529.1830,001.0038.2 %5.012,058.271,064.9091.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,471.7527,220.00-16.0 %0.04,139.5831,854.81-669.5 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 214,881.9416,000.00-7.5 %0.02,361.393,073.50-30.2 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 312,002.244,669.6061.1 %5.01,654.511,509.638.8 %4.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 417,622.2310,696.0039.3 %5.02,836.904,113.26-45.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 522,344.677,050.2468.4 %5.03,888.401,620.5558.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 618,597.308,424.5754.7 %5.02,565.062,262.3311.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร87,847.54100,000.00-13.8 %0.038,331.5695,930.91-150.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง28,845.6432,202.00-11.6 %0.06,337.3310,300.70-62.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,053.3213,738.0023.9 %5.02,231.23600.6073.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,189.313,136.0025.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.214,833.62-66.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 721,857.1917,523.0019.8 %5.04,524.655,760.28-27.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 923,321.46106,711.85-357.6 %0.03,026.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ111,527.6990,794.9418.6 %5.048,095.87199,487.55-314.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)36,038.7834,671.003.8 %1.510,569.446,982.0333.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ82,084.7416,771.7979.6 %5.010,411.1015,049.79-44.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 198,944.1946,509.0053.0 %5.029,168.2715,062.1748.4 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 225,694.709,859.0061.6 %5.07,311.704,714.1035.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 322,867.6855,150.00-141.2 %0.03,217.689,525.17-196.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,945.111,208.8337.9 %5.0
กองบังคับการปราบปราม29,785.66180,880.00-507.3 %0.05,128.5018,161.59-254.1 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค29,718.4328,950.162.6 %1.06,466.603,814.4541.0 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม23,358.6120,129.0013.8 %5.04,676.2611,230.18-140.2 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี23,806.1119,352.3618.7 %5.05,405.077,380.12-36.5 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ39,536.7433,116.0016.2 %5.020,731.332,073.3890.0 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 68,246.1458,050.1314.9 %5.012,815.969,519.2825.7 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ25,404.7923,145.258.9 %4.04,855.39103,023.27-2,021.8 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี34,423.9915,882.0053.9 %5.02,284.56426.0981.3 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.53,931.0476,035.88-41.0 %0.02,684.5537,896.27-1,311.6 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ16,400.87141,968.81-765.6 %0.02,136.2371,407.33-3,242.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.604,056.6155.8 %5.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.51,570.0760,176.00-16.7 %0.09,882.567,305.6826.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว25,119.5817,000.0032.3 %5.05,937.956,498.06-9.4 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)19,273.427,484.0061.2 %5.01,939.091,552.8719.9 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,818.141,650.189.2 %4.5
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,665.98982.2141.0 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,645.252,514.1731.0 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง48,034.7448,681.00-1.3 %0.0438,533.131,710.8599.6 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,954.701,004.1448.6 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,491.952,529.0327.6 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90730.1557.3 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.601,964.3153.0 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.17,523.3617,634.00-0.6 %0.03,422.684,320.52-26.2 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,555.54457.4282.1 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.31,127.7019,000.0039.0 %5.03,828.721,723.7555.0 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,281.514,653.9081.6 %5.06,213.505,242.2015.6 %5.0
บก.ตชด.ภาค 164,232.6947,904.0025.4 %5.02,378.054,537.75-90.8 %0.0
บก.ตชด.ภาค 242,411.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,808.362,374.3737.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 331,531.9519,307.0038.8 %5.086,476.215,208.9594.0 %5.0
บก.ตชด.ภาค 430,265.3813,942.3953.9 %5.05,061.062,686.1546.9 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.54,851.3820,487.0062.6 %5.05,749.3520,161.04-250.7 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.34,861.8612,570.0063.9 %5.07,060.612,987.3257.7 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.47,147.5316,356.8365.3 %5.011,296.799,751.4213.7 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี36,510.7522,209.0739.2 %5.03,760.06343.2390.9 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า9,781.188.6599.9 %5.0296.5530.0089.9 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง38,321.5875,027.00-95.8 %0.03,053.05529.3982.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1129,208.9937,704.0070.8 %5.053,314.44873.7898.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1021,302.2730,666.00-44.0 %0.087,271.42948.7598.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 218,279.2830,366.17-66.1 %0.029,320.71293.4599.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 352,427.7318,022.0065.6 %5.027,213.071,532.9594.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4150,407.5215,605.0089.6 %5.072,981.13378.2599.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 522,580.369,107.7259.7 %5.08,975.10889.5090.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 59,567.5114,264.0076.1 %5.024,763.58214.6899.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 79,768.447,698.0021.2 %5.046,260.39651.1498.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 818,930.9720,173.49-6.6 %0.0111,103.501,883.9498.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,543.9513,086.00-24.1 %0.06,121.30662.4089.2 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน47,412.5854,300.00-14.5 %0.02,657.111,299.3951.1 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,955.17464.0094.8 %5.0846.64288.8265.9 %5.0
รวม 5,339,171 6,143,495 -15.06 % 1,677,078 923,925 44.91 %