สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน125,045.0189,726.0028.2 %5.07,149.381,549.4278.3 %5.0
รวม 125,045 89,726 28.25 % 7,149 1,549 78.33 %