สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน300,768.94211,000.0029.8 %5.07,108.73949.9386.6 %5.0
รวม 300,769 211,000 29.85 % 7,109 950 86.64 %