สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ104,560.1045,006.0057.0 %5.05,523.511,323.6976.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,785.422,892.80-62.0 %0.02,725.1691.8196.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,023.473,714.23-22.8 %0.0342.291.0099.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,703.582,501.0032.5 %5.0583.0689.9184.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,647.489,996.00-174.1 %0.02,473.43551.9577.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น4,150.686,676.00-60.8 %0.02,774.75400.1985.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย6,280.824,445.5729.2 %5.01,183.60307.7974.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,524.704,884.56-38.6 %0.02,623.14724.3372.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,520.364,121.38-63.5 %0.02,746.93268.2490.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,825.046,633.00-73.4 %0.0881.59213.5175.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,916.854,454.55-13.7 %0.03,465.88390.6988.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,624.625,202.00-43.5 %0.0708.30332.0053.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,160.6922,652.01-49.4 %0.02,109.99417.0580.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี8,846.5011,687.00-32.1 %0.01,751.29393.9977.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง14,100.5028,526.02-102.3 %0.02,070.71362.6582.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี18,359.6512,850.4030.0 %5.01,465.13418.8071.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี20,670.2515,091.5527.0 %5.01,521.74373.7575.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี20,177.6922,300.00-10.5 %0.01,163.51716.8438.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี20,176.3620,774.00-3.0 %0.01,183.49430.2063.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี19,159.9120,024.00-4.5 %0.01,058.93401.3462.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี37,023.8318,781.0049.3 %5.01,366.98410.4570.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,484.102,184.00-47.2 %0.0638.08272.6557.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง20,277.1313,976.0031.1 %5.01,187.44610.7148.6 %5.0
รวม 340,000 289,373 14.89 % 41,549 9,504 77.13 %