สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ103,242.0655,000.0046.7 %5.05,163.94502.0290.3 %5.0
รวม 103,242 55,000 46.73 % 5,164 502 90.28 %