สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 128,750.85113,683.0011.7 %5.06,874.233,450.7549.8 %5.0
รวม 128,751 113,683 11.70 % 6,874 3,451 49.80 %