สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี611,400.44333,946.0045.4 %5.07,702.800.00100.0 %5.0
รวม 611,400 333,946 45.38 % 7,703 0 100.00 %