สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี116,391.6581,091.0030.3 %5.06,777.30352.2894.8 %5.0
รวม 116,392 81,091 30.33 % 6,777 352 94.80 %