สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์451,413.25236,392.0047.6 %5.06,477.14722.9588.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย260,045.08239,000.008.1 %4.01,313.411,622.18-23.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา6,572.262,255.0065.7 %5.022.2647.50-113.4 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย266,544.81212,000.0020.5 %5.01,642.20774.3452.8 %5.0
สำนักข่าว16,981.6245,000.00-165.0 %0.05,537.48712.5887.1 %5.0
รวม 1,001,557 734,647 26.65 % 14,992 3,880 74.12 %