สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 127,351.86110,433.0013.3 %5.06,105.07655.5589.3 %5.0
รวม 127,352 110,433 13.29 % 6,105 656 89.26 %