สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 129,134.44106,316.0017.7 %5.05,992.51739.1487.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี5,677.923,269.6442.4 %5.02,526.951,269.5649.8 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)6,042.824,359.5727.9 %5.02,511.34587.1076.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)8,022.206,219.3522.5 %5.02,336.55570.0075.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี4,827.844,678.553.1 %1.52,244.671,605.5028.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา4,958.035,161.00-4.1 %0.01,800.591,024.6143.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง7,126.766,993.561.9 %0.52,245.55256.5088.6 %5.0
รวม 165,790 136,998 17.37 % 19,658 6,052 69.21 %