สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ222,181.14134,476.4839.5 %5.09,472.491,585.5583.3 %5.0
รวม 222,181 134,476 39.47 % 9,472 1,586 83.26 %