สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 180,215.44121,956.9232.3 %5.06,636.60955.8585.6 %5.0
รวม 180,215 121,957 32.33 % 6,637 956 85.60 %