สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 486,611.88425,790.0012.5 %5.012,333.397,117.2042.3 %5.0
รวม 486,612 425,790 12.50 % 12,333 7,117 42.29 %