สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 324,256.28135,717.0058.1 %5.07,630.882,092.0572.6 %5.0
รวม 324,256 135,717 58.15 % 7,631 2,092 72.58 %