สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน118,191.0310,000.0091.5 %5.05,282.761,542.3070.8 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ44,999.0824,062.0046.5 %5.01,097.94928.1315.5 %5.0
รวม 163,190 34,062 79.13 % 6,381 2,470 61.28 %