สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 158,018.2383,596.0047.1 %5.07,396.384,219.2443.0 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,806.482,337.0051.4 %5.0513.4333.1693.5 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)11,603.9618,160.00-56.5 %0.04,199.871,062.1474.7 %5.0
รวม 174,429 104,093 40.32 % 12,110 5,315 56.11 %