สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน247,216.92189,956.4123.2 %5.08,052.982,186.5872.8 %5.0
รวม 247,217 189,956 23.16 % 8,053 2,187 72.85 %