สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน3,663,930.80101,000.0097.2 %5.06,461.512,386.4963.1 %5.0
รวม 3,663,931 101,000 97.24 % 6,462 2,386 63.07 %