สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)811,185.56365,674.0054.9 %5.014,872.243,611.4175.7 %5.0
รวม 811,186 365,674 54.92 % 14,872 3,611 75.72 %