สรุปผลประเมิน กองทัพบก เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก576,326.88996,331.00-72.9 %0.019,065.109,934.3047.9 %5.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)248,533.06247,155.000.6 %0.59,247.3729,404.40-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)671,801.38437,989.5634.8 %5.023,798.8814,161.3540.5 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )328,597.94174,596.0046.9 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)140,528.84108,063.9023.1 %5.07,193.152,692.3062.6 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)101,202.4453,288.0047.3 %5.05,642.322,385.8557.7 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)23,977.3924,961.00-4.1 %0.01,442.51767.2546.8 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)114,753.6386,601.0024.5 %5.06,205.121,897.5569.4 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)482,208.19294,284.7839.0 %5.011,443.6818,326.75-60.1 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,629,809.30824,199.0049.4 %5.09,666.343,684.5061.9 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)121,983.8063,354.0048.1 %5.06,777.307,289.00-7.6 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)356,881.00315,675.0011.5 %5.013,894.261,509.0089.1 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)150,710.6384,051.0044.2 %5.06,614.722,749.3558.4 %5.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,096,710.60817,460.7525.5 %5.028,207.4812,966.2054.0 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)132,225.9893,563.0029.2 %5.06,267.663,796.9039.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)342,994.47271,129.0021.0 %5.07,037.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,528,203.001,080,693.8029.3 %5.037,450.133,934.1089.5 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,462,849.002,749,733.0049.7 %5.0110,561.654,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)290,313.53147,548.9849.2 %5.013,358.946,648.8550.2 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)709,558.88538,433.0024.1 %5.014,270.179,054.2036.6 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39773,503.25529,847.1931.5 %5.016,950.123,390.7580.0 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)695,758.38659,837.695.2 %2.531,753.7826,341.0017.0 %5.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)771,731.56393,609.0349.0 %5.016,351.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)111,288.3428,053.0074.8 %5.05,314.02598.5088.7 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)85,024.2610,516.0087.6 %5.05,173.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)88,182.6344,954.0049.0 %5.05,142.062,480.0551.8 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)806,888.81619,777.0023.2 %5.016,947.255,964.1064.8 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)366,316.59251,704.0031.3 %5.07,251.016,527.0010.0 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,261,095.30562,552.8155.4 %5.025,366.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.315,454.03262,097.9116.9 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,211,877.10990,605.4418.3 %5.07,863.508,377.50-6.5 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,045,529.90628,093.3839.9 %5.03,474.565,346.30-53.9 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.97,009.7124,508.5074.7 %5.02,439.742,367.503.0 %1.5
กสษ.2 กส.ทบ.80,200.0028,388.4964.6 %5.07,704.830.00100.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.30,723.4025,985.0015.4 %5.01,272.35332.5073.9 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)599,233.00354,893.1340.8 %5.012,245.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,663,310.00888,901.3846.6 %5.061,554.789,578.7584.4 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)191,890.3832,068.0183.3 %5.03,842.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)211,604.39134,682.7736.4 %5.04,437.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท286,364.19111,789.7061.0 %5.09,749.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1340,965.50132,971.1961.0 %5.07,298.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.133,752.6156,313.0057.9 %5.03,591.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.26,311.0622,583.6114.2 %5.06,123.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.135,720.9148,208.9964.5 %5.04,023.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1295,022.78147,187.5550.1 %5.08,954.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.2397,544.16260,363.3134.5 %5.08,613.927,063.3018.0 %5.0
บชร.3753,666.94491,897.1334.7 %5.015,830.049,151.6042.2 %5.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)60,261.3126,560.0055.9 %5.01,620.781,305.0019.5 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.46,855.678,253.0082.4 %5.01,211.92570.0053.0 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.8,641.393,997.0153.7 %5.0721.341,132.50-57.0 %0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)935,079.13442,637.0052.7 %5.015,706.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)152,180.1949,087.6067.7 %5.06,353.962,506.5560.6 %5.0
พล.ร.11641,827.19135,243.0078.9 %5.014,323.555,696.0560.2 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)522,451.34157,770.0269.8 %5.013,552.48896.4093.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,915,374.501,189,890.3037.9 %5.039,269.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.116,215.5146,850.0059.7 %5.03,184.560.00100.0 %5.0
พัน.สท.36,282.1819,981.5244.9 %5.06,145.630.00100.0 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)839,797.81338,771.0059.7 %5.017,636.9487,275.00-394.8 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)350,660.6999,799.0071.5 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31653,810.19391,828.0040.1 %5.013,324.164,323.2067.6 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)648,171.13342,372.1947.2 %5.015,666.48114.0099.3 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36636,019.56598,474.065.9 %2.512,884.6812,536.602.7 %1.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )333,122.94134,481.7759.6 %5.08,307.278,576.60-3.2 %0.0
มทบ.11 และ นขต.482,597.63228,168.0052.7 %5.010,098.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)450,320.03156,913.6365.2 %5.09,442.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15223,991.0970,675.4668.4 %5.04,464.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)282,074.0071,835.4074.5 %5.05,539.795,319.254.0 %2.0
มทบ.22816,377.81286,669.5064.9 %5.020,263.3914,356.5029.2 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)534,267.13131,066.0075.5 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)298,479.8894,416.1068.4 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )285,068.2593,211.0067.3 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)382,032.53131,932.1965.5 %5.09,554.055,160.6046.0 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)242,916.0390,909.6962.6 %5.05,961.242,855.0052.1 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)293,465.31163,631.9544.2 %5.07,656.882,171.8571.6 %5.0
มทบ.310534,288.0057,539.0689.2 %5.012,288.6310,650.0013.3 %5.0
มทบ.32281,347.72140,142.9850.2 %5.06,979.932,398.5565.6 %5.0
มทบ.34320,849.94131,390.0059.0 %5.08,337.951,825.2078.1 %5.0
มทบ.35368,484.38222,063.3139.7 %5.08,880.078,612.203.0 %1.5
มทบ.37238,344.3176,098.4368.1 %5.06,290.343,788.7539.8 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.64,191.8949,881.9922.3 %5.01,267.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)102,671.8736,047.1564.9 %5.02,364.001,109.5053.1 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)225,122.6979,679.0164.6 %5.05,908.874,539.1523.2 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)279,536.2280,357.6571.3 %5.06,537.942,291.8564.9 %5.0
ร.31 รอ.551,236.63207,459.0262.4 %5.012,291.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)127,006.6133,401.0073.7 %5.08,352.412,283.3572.7 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)261,591.28115,980.0055.7 %5.06,173.885,029.0518.5 %5.0
รพ.ของ ทภ.1440,049.09416,893.385.3 %2.51,244.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.116,102.1758,155.0049.9 %5.0549.62382.4030.4 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.43,836.1235,890.3918.1 %5.02,697.15494.0081.7 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.92,236.47138,664.30-50.3 %0.02,452.883,866.00-57.6 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.49,262.3237,264.0024.4 %5.02,822.311,490.0047.2 %5.0
รร.ส.สส.69,616.1052,206.0025.0 %5.03,140.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,425,756.402,532,847.00-77.6 %0.07,464.6811,352.20-52.1 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)401,912.75263,506.3134.4 %5.03,372.202,366.0029.8 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)96,367.5254,839.9743.1 %5.04,282.713,452.7519.4 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก77,272.38107,241.00-38.8 %0.02,433.90496.7579.6 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)209,454.44227,801.00-8.8 %0.06,018.733,684.5038.8 %5.0
ศสท.กส.ทบ.118,317.1265,009.0045.1 %5.07,952.781,955.1075.4 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ค่ายภูมิพล) 747,801.44336,868.4455.0 %5.031,898.2011,802.6063.0 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)572,485.31322,270.3143.7 %5.026,198.560.00100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)72,626.7232,342.0055.5 %5.07,514.151,979.8073.7 %5.0
รวม 47,362,248 28,568,762 39.68 % 869,368 482,010 0.00 %