สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 134,127.1179,210.7040.9 %5.05,883.081,360.4376.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่111,686.7065,160.0041.7 %5.05,747.841,618.4071.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน27,593.2918,989.9931.2 %5.02,607.311,303.6050.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น77,407.1749,252.0036.4 %5.03,475.62550.5384.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี108,391.7122,022.0079.7 %5.0816.40719.1511.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา91,170.7254,155.0040.6 %5.02,949.96471.8284.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี53,043.0021,629.6059.2 %5.02,164.40437.9679.8 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี767,224.38812,000.00-5.8 %0.05,214.682,372.8054.5 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่78,340.1351,960.0033.7 %5.04,231.991,329.2568.6 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี150,340.23251,720.00-67.4 %0.01,914.271,584.2817.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี158,083.86195,794.00-23.9 %0.01,390.411,218.9312.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี155,295.77305,794.00-96.9 %0.02,272.842,480.98-9.2 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง112,410.99115,928.00-3.1 %0.02,640.36738.9072.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี171,229.4128,179.6283.5 %5.02,720.30875.5867.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี154,142.80134,941.0012.5 %5.02,638.77977.7462.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี142,528.80162,798.00-14.2 %0.04,079.80843.2579.3 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,241,465.402,222,664.00-79.0 %0.09,564.85841.0091.2 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง41,597.8917,940.0056.9 %5.01,935.28313.8083.8 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน831,511.94728,000.0012.4 %5.05,276.831,515.1971.3 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์171,215.38247,998.00-44.8 %0.01,777.791,727.042.9 %1.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี23,958.9127,400.00-14.4 %0.01,403.41333.7476.2 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา226,347.19471,060.00-108.1 %0.02,096.61404.6880.7 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา78,369.5057,000.0027.3 %5.0433.57138.3068.1 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ338,412.97304,303.0010.1 %5.02,443.73694.0271.6 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง123,935.59150,732.13-21.6 %0.0481.89604.05-25.4 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,966,090.50794,000.0059.6 %5.04,024.78740.7781.6 %5.0
รวม 7,535,922 7,390,631 1.93 % 80,187 26,196 67.33 %