สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 327,357.41270,919.0017.2 %5.010,197.886,477.2336.5 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง10,868.7644,053.00-305.3 %0.03,222.66669.7179.2 %5.0
รวม 338,226 314,972 6.88 % 13,421 7,147 46.75 %