สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์754,159.88924,000.00-22.5 %0.08,319.302,318.9372.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย26,594.9314,996.3343.6 %5.012,655.85281.2097.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต25,062.6810,729.5957.2 %5.01,051.81440.3558.1 %5.0
รวม 805,818 949,726 -17.86 % 22,027 3,040 86.20 %