สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 162,317.3488,000.0045.8 %5.05,786.151,676.9971.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์142,204.0672,450.5949.1 %5.03,708.23440.9188.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์50,506.3833,906.0032.9 %5.01,747.211,081.2138.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์153,013.31100,918.0034.0 %5.03,973.171,398.4464.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์128,137.5569,291.0045.9 %5.02,642.611,405.7546.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์58,500.5537,311.0036.2 %5.02,241.27808.1163.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์150,023.7775,635.9949.6 %5.01,616.51481.4470.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์86,425.7849,326.9942.9 %5.02,442.161,115.1154.3 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์192,717.28121,500.0037.0 %5.06,337.06912.4085.6 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์96,778.3149,168.0049.2 %5.01,365.27757.1544.5 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา572,491.75396,072.0030.8 %5.04,818.511,182.0475.5 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง217,400.55101,540.3553.3 %5.06,243.98893.9585.7 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์262,635.3892,082.0064.9 %5.04,620.211,280.7572.3 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์212,647.44110,361.0048.1 %5.02,331.431,000.5757.1 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา432,441.28264,282.0038.9 %5.08,192.20932.8488.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์98,831.1446,890.0052.6 %5.04,888.45316.7993.5 %5.0
สถาบันราชานุกูล160,222.1364,000.0060.1 %5.02,336.52506.2478.3 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ21,509.6510,058.0053.2 %5.01,995.96242.1387.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,262.3987.6093.1 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์16,744.2611,272.0032.7 %5.02,861.35357.0487.5 %5.0
รวม 3,215,548 1,794,065 44.21 % 71,411 16,877 76.37 %