สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา205,861.88171,000.0016.9 %5.09,278.643,474.6862.6 %5.0
รวม 205,862 171,000 16.93 % 9,279 3,475 62.55 %