สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 132,154.77111,210.0015.8 %5.07,118.111,334.7581.2 %5.0
รวม 132,155 111,210 15.85 % 7,118 1,335 81.25 %