สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 238,156.30321,373.00-34.9 %0.058,951.2016,564.0171.9 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60565.6380.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 116,734.57136,063.00-16.6 %0.029,392.8213,118.8855.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 73,887.43121,613.00-64.6 %0.029,857.005,121.8682.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 54,912.55104,616.00-90.5 %0.06,869.1119,741.60-187.4 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 27,679.09334,000.00-1,106.7 %0.06,960.714,612.7133.7 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)28,639.0520,818.0027.3 %5.07,978.605,803.2027.3 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 88,964.5277,000.0013.4 %5.011,730.492,013.6882.8 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 879,663.0659,317.5293.3 %5.021,358.045,856.0072.6 %5.0
กองวินัย(วน.) 15,521.986,380.0058.9 %5.03,083.29394.8987.2 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 18,201.618,226.0054.8 %5.02,840.36498.2082.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 155,056.9933,443.0039.3 %5.011,288.339,189.8318.6 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 882,135.942,027,171.00-129.8 %0.02,727.154,560.77-67.2 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 93,196.13376,722.00-304.2 %0.01,741.068,118.89-366.3 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,459.21510.5365.0 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.201,096.22-11.5 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36833.6382.7 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,458.37849.6186.8 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)13,423.003,129.0076.7 %5.01,026.121,989.08-93.8 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 37,329.6629,000.0022.3 %5.09,012.675,133.4543.0 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 72,274.98133,000.00-84.0 %0.015,759.076,884.7856.3 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 26,826.8614,000.0047.8 %5.04,916.002,600.1647.1 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,570.4846.2 %5.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,296.9416,870.00-18.0 %0.03,447.262,427.8029.6 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0858.451,478.50-72.2 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)25,904.2424,510.005.4 %2.55,343.49507.7090.5 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 92,477.1565,000.0029.7 %5.013,858.954,092.4670.5 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,102.96641.6069.5 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 36,659.5521,598.0041.1 %5.04,506.331,029.7877.1 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,466.10428.5670.8 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,075.64561.4772.9 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 20,223.329,737.0051.9 %5.03,217.683,185.641.0 %0.5
กองตำรวจสื่อสาร58,875.51126,331.11-114.6 %0.021,577.444,207.9080.5 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร58,429.6457,942.000.8 %0.58,537.18704.0291.8 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.46,513.5328,883.0037.9 %5.012,058.271,041.9191.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 122,412.5029,397.60-31.2 %0.04,139.58878.3878.8 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 213,792.5614,000.00-1.5 %0.02,361.39928.1360.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 311,811.834,759.4059.7 %5.01,654.511,101.9533.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 416,383.9110,391.9936.6 %5.02,836.903,863.87-36.2 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 519,551.585,229.5473.3 %5.03,888.401,914.9150.8 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 618,623.018,477.0454.5 %5.02,565.062,137.1016.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร83,863.0598,800.00-17.8 %0.038,331.5695,679.49-149.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง28,224.0128,985.00-2.7 %0.06,337.338,725.85-37.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 217,297.7812,763.0026.2 %5.02,231.23600.6073.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,189.313,136.0025.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.215,055.16-74.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 720,943.301,784.7491.5 %5.04,524.655,185.79-14.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 922,346.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,026.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ107,017.9692,984.5813.1 %5.048,095.87209,854.88-336.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)32,347.4634,535.20-6.8 %0.010,405.586,796.6934.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ75,133.8214,826.6180.3 %5.010,411.1012,286.69-18.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 194,807.1543,695.6053.9 %5.029,168.2714,322.8450.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 224,308.9310,172.0058.2 %5.07,244.774,853.2533.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 321,912.4958,252.00-165.8 %0.03,217.688,052.15-150.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,999.731,229.1438.5 %5.0
กองบังคับการปราบปราม28,540.26160,863.00-463.6 %0.05,128.5019,720.20-284.5 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค28,632.2627,946.442.4 %1.06,454.924,479.6030.6 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม22,382.1018,831.0015.9 %5.04,676.2610,333.43-121.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี22,810.7319,336.4015.2 %5.05,405.077,116.48-31.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ37,999.8131,445.0017.2 %5.020,731.331,764.6291.5 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 64,769.9662,846.473.0 %1.512,815.968,924.4530.4 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ24,342.5722,653.106.9 %3.04,855.3993,588.81-1,827.5 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี33,919.0515,465.0054.4 %5.02,291.41604.0073.6 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.50,826.6071,428.90-40.5 %0.02,653.1237,749.52-1,322.8 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ15,715.12131,349.83-735.8 %0.02,136.2371,407.33-3,242.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.604,395.7052.1 %5.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.50,351.1660,051.00-19.3 %0.09,882.568,006.8719.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว24,302.8519,000.0021.8 %5.05,937.955,491.857.5 %3.5
กองบัญชี(กช.สงป.)18,195.838,501.0053.3 %5.01,939.09812.3458.1 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,900.071,389.8026.9 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,775.22779.6356.1 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,645.252,368.5735.0 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง49,306.1647,674.003.3 %1.5487,774.341,559.0699.7 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,954.701,044.9046.5 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,491.952,605.9825.4 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90819.1752.1 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,073.5450.4 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.17,101.1817,831.00-4.3 %0.03,422.684,701.63-37.4 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,101.76547.0582.4 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.29,826.1917,000.0043.0 %5.03,828.721,706.5055.4 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.24,224.443,543.5085.4 %5.06,213.505,315.1314.5 %5.0
บก.ตชด.ภาค 161,547.0040,272.0034.6 %5.02,378.053,919.55-64.8 %0.0
บก.ตชด.ภาค 236,285.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,808.361,889.0050.4 %5.0
บก.ตชด.ภาค 327,590.4619,055.7930.9 %5.091,342.988,701.6590.5 %5.0
บก.ตชด.ภาค 428,542.8013,487.0152.7 %5.05,061.064,409.3512.9 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.53,059.1422,265.0058.0 %5.05,667.4219,313.11-240.8 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.33,093.1612,692.0061.6 %5.07,060.613,021.3157.2 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.45,354.6515,205.5466.5 %5.011,187.559,478.3715.3 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี33,650.1417,773.3047.2 %5.03,762.82309.6391.8 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า8,631.249.4099.9 %5.0296.5530.0089.9 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง36,824.7074,791.00-103.1 %0.03,107.67502.7883.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1103,680.6536,168.0065.1 %5.044,978.941,165.0697.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1020,801.8230,156.00-45.0 %0.086,927.371,314.5098.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 217,478.1830,141.80-72.5 %0.022,075.523,254.8985.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 347,277.9517,952.0062.0 %5.026,348.811,483.9094.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4142,335.5614,913.0089.5 %5.075,729.78530.1399.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 519,853.275,985.4169.9 %5.08,585.76848.7590.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 56,077.7813,404.0076.1 %5.025,340.58267.1898.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 79,199.268,298.009.8 %4.545,572.28417.7899.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 817,085.2017,217.06-0.8 %0.092,813.511,800.1498.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,361.1412,036.00-16.2 %0.05,708.44766.5586.6 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน44,863.5155,080.00-22.8 %0.02,657.111,230.3453.7 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,580.73523.0093.9 %5.0846.64185.4578.1 %5.0
รวม 5,053,550 5,818,988 -15.15 % 1,698,984 888,684 47.69 %