สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน123,468.64143,756.00-16.4 %0.07,149.381,638.9777.1 %5.0
รวม 123,469 143,756 -16.43 % 7,149 1,639 77.08 %