สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน292,063.78208,000.0028.8 %5.07,108.731,241.7082.5 %5.0
รวม 292,064 208,000 28.78 % 7,109 1,242 82.53 %