สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ93,130.4047,006.0049.5 %5.05,235.861,367.1373.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,654.442,556.80-54.5 %0.02,725.16139.1194.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น2,573.152,241.5512.9 %5.0342.291.0099.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,565.472,640.0026.0 %5.0583.0643.7592.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,592.6311,123.10-209.6 %0.02,473.43755.1069.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น3,780.666,431.82-70.1 %0.02,774.75397.7785.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย5,543.204,006.5627.7 %5.01,223.81169.6286.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,373.645,190.12-53.8 %0.02,623.14839.9968.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,335.474,661.93-99.6 %0.02,746.93195.2092.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,665.116,137.00-67.4 %0.0881.59119.8486.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,427.243,533.18-3.1 %0.03,465.88152.6595.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,473.075,547.00-59.7 %0.0708.30383.3045.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี14,477.253,417.6076.4 %5.02,110.84491.1576.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี8,370.8811,847.00-41.5 %0.01,751.29490.8072.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง13,457.3229,583.42-119.8 %0.02,070.71364.1882.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี17,330.7113,673.9021.1 %5.01,459.49393.8973.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี19,711.2415,256.5322.6 %5.01,522.25386.3074.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี19,334.0318,516.004.2 %2.01,163.51571.0050.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี19,332.7420,292.00-5.0 %0.01,183.49419.4864.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี18,388.4616,027.0012.8 %5.01,059.36434.2759.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี24,527.7717,714.0027.8 %5.01,209.54504.5058.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,535.552,010.00-30.9 %0.0714.14133.0081.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง19,375.7112,890.0033.5 %5.01,184.79362.6069.4 %5.0
รวม 305,956 262,303 14.27 % 41,214 9,116 77.88 %