สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 125,969.08101,130.0019.7 %5.05,992.51771.4387.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี5,795.534,175.7327.9 %5.02,469.901,402.0143.2 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)6,069.963,999.7334.1 %5.02,511.34376.2085.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)9,270.127,022.7724.2 %5.02,336.55551.0076.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี4,985.084,326.2513.2 %5.02,244.672,071.007.7 %3.5
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา6,048.014,929.0018.5 %5.01,800.59691.9761.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง6,945.576,313.489.1 %4.52,264.57285.0087.4 %5.0
รวม 165,083 131,897 20.10 % 19,620 6,149 68.66 %