สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ137,748.6670,000.0049.2 %5.07,805.98285.0096.3 %5.0
รวม 137,749 70,000 49.18 % 7,806 285 96.35 %