สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 339,387.06134,030.0060.5 %5.07,630.882,133.3072.0 %5.0
รวม 339,387 134,030 60.51 % 7,631 2,133 72.04 %