สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน3,759,809.30103,000.0097.3 %5.06,411.481,727.7573.1 %5.0
รวม 3,759,809 103,000 97.26 % 6,411 1,728 73.05 %