สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)833,730.69358,990.0056.9 %5.014,872.242,779.7681.3 %5.0
รวม 833,731 358,990 56.94 % 14,872 2,780 81.31 %