สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ188,816.36268,273.00-42.1 %0.06,542.80125.0098.1 %5.0
รวม 188,816 268,273 -42.08 % 6,543 125 98.09 %