สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน241,585.73322,110.25-33.3 %0.08,822.141,090.5087.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร20,688.0411,844.0042.7 %5.01,016.94293.3971.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 143,834.5228,194.0035.7 %5.01,078.28619.6642.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 215,882.5010,221.0035.6 %5.0870.92473.8745.6 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ27,164.959,913.0063.5 %5.0289.7897.8266.2 %5.0
รวม 349,156 382,282 -9.49 % 12,078 2,575 78.68 %