สรุปผลประเมิน กองทัพบก เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก579,406.81958,467.00-65.4 %0.018,305.3214,761.8019.4 %5.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)245,579.52264,007.00-7.5 %0.09,247.3729,404.40-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)684,779.25394,418.1642.4 %5.023,614.4014,161.3540.0 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )339,352.06194,790.0042.6 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)140,364.38112,282.0020.0 %5.07,205.662,890.8559.9 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)100,823.7951,462.0049.0 %5.05,642.322,385.8557.7 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)24,025.3324,029.00-0.0 %0.01,442.51465.0067.8 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)107,830.1885,697.0020.5 %5.06,236.391,888.0569.7 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)496,610.44316,802.4736.2 %5.011,415.6613,123.85-15.0 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,673,896.80745,809.0055.4 %5.09,522.523,255.6065.8 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)126,058.6772,508.0042.5 %5.06,783.567,289.00-7.5 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)339,051.69311,074.008.3 %4.013,804.582,365.9082.9 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)147,761.4193,322.0036.8 %5.06,577.206,642.45-1.0 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,122,750.80824,679.1326.5 %5.028,019.8840,347.55-44.0 %0.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)128,733.1694,728.0026.4 %5.06,267.663,796.9039.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)353,874.97229,931.0035.0 %5.07,030.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,634,676.301,014,791.9037.9 %5.037,410.424,476.8588.0 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,549,319.002,937,785.5047.1 %5.0110,628.204,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)301,671.81136,768.9854.7 %5.013,358.946,648.8550.2 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)732,608.44544,370.0025.7 %5.014,264.705,824.5059.2 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39804,320.13531,257.5633.9 %5.016,950.122,468.1585.4 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)487,810.41422,529.0013.4 %5.021,140.9527,832.05-31.6 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)812,045.88381,892.1653.0 %5.016,351.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)107,538.9430,502.0071.6 %5.05,314.02313.5094.1 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)117,070.5412,949.0088.9 %5.05,282.76151.0097.1 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)87,371.8143,788.0049.9 %5.05,142.062,534.0550.7 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)826,228.19523,492.0036.6 %5.016,803.655,861.5065.1 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)378,305.13238,277.0037.0 %5.07,251.014,605.0036.5 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,332,622.10590,554.2555.7 %5.025,481.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.322,623.44239,683.8925.7 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,217,888.80987,785.9418.9 %5.07,633.218,375.40-9.7 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,036,795.80602,702.8841.9 %5.03,481.842,379.0031.7 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.104,415.0325,606.7975.5 %5.02,439.742,403.501.5 %0.5
กสษ.2 กส.ทบ.85,787.7124,013.0172.0 %5.07,704.830.00100.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.33,628.2623,435.0030.3 %5.01,268.84342.0073.0 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)618,890.00321,682.5348.0 %5.012,241.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,650,897.30812,032.7550.8 %5.061,554.787,501.5587.8 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)199,650.6637,125.4081.4 %5.03,842.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)218,606.02132,838.2739.2 %5.04,437.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท304,945.09107,000.3064.9 %5.09,749.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1349,370.25134,679.6661.5 %5.07,312.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.146,144.9148,576.8366.8 %5.03,570.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.25,926.2326,755.00-3.2 %0.06,074.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.140,811.2551,419.0163.5 %5.04,016.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1306,953.84145,236.2352.7 %5.08,954.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.2426,509.31226,677.6946.9 %5.08,641.947,063.3018.3 %5.0
บชร.3783,693.50472,736.6639.7 %5.015,830.045,740.1563.7 %5.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)63,126.5024,983.5060.4 %5.01,559.921,305.0016.3 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.50,459.958,571.6883.0 %5.01,211.92760.0037.3 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.9,149.713,872.9957.7 %5.0717.843,207.50-346.8 %0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)941,030.25474,893.0049.5 %5.015,205.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)163,836.5351,085.6268.8 %5.06,560.282,506.5561.8 %5.0
พล.ร.11654,535.75136,362.0079.2 %5.014,148.435,696.0559.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)536,497.00116,323.1978.3 %5.012,918.57896.4093.1 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.2,065,009.80896,638.4456.6 %5.039,339.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.127,170.0447,219.0062.9 %5.03,170.550.00100.0 %5.0
พัน.สท.38,810.0318,610.6052.0 %5.06,145.630.00100.0 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)883,667.88313,130.0064.6 %5.017,636.9416,456.706.7 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)380,672.1985,785.0077.5 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31704,103.25405,519.0042.4 %5.013,324.162,624.5580.3 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)712,553.50279,503.6960.8 %5.015,662.982,375.0084.8 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36663,563.75559,728.2515.6 %5.012,884.6812,481.303.1 %1.5
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )365,064.44119,180.3467.4 %5.08,356.308,635.50-3.3 %0.0
มทบ.11 และ นขต.487,358.88256,187.0047.4 %5.09,874.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)473,844.22157,184.8366.8 %5.09,442.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15229,081.8063,796.5272.2 %5.04,464.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)308,518.4455,302.5182.1 %5.05,539.792,400.5056.7 %5.0
มทบ.22884,152.00289,296.6967.3 %5.020,333.437,103.0065.1 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)575,189.7593,410.9083.8 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)326,092.5691,015.1072.1 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )306,448.3889,774.0070.7 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)404,791.94108,577.7073.2 %5.09,554.052,557.2073.2 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)200,094.4891,695.1054.2 %5.04,549.842,919.5035.8 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)322,811.84118,839.3263.2 %5.07,656.882,171.8571.6 %5.0
มทบ.310599,136.7569,093.7688.5 %5.012,306.147,970.0035.2 %5.0
มทบ.32319,939.66146,545.0254.2 %5.06,979.932,888.0558.6 %5.0
มทบ.34361,712.88103,339.7071.4 %5.08,337.9517,080.30-104.9 %0.0
มทบ.35386,242.66200,742.5948.0 %5.08,880.077,636.5014.0 %5.0
มทบ.37257,918.4876,515.5370.3 %5.06,290.348,023.05-27.5 %0.0
ร.12 รอ. และ นขต.68,357.0227,747.0059.4 %5.01,267.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)112,170.1533,128.0870.5 %5.02,364.001,091.0053.8 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)235,411.4867,166.0171.5 %5.05,663.714,539.1519.9 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)301,666.1690,471.1670.0 %5.06,537.942,291.8564.9 %5.0
ร.31 รอ.578,492.00204,411.9864.7 %5.012,260.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)136,734.7829,033.0078.8 %5.08,245.171,168.3585.8 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)281,781.63104,128.9963.0 %5.06,229.244,941.8520.7 %5.0
รพ.ของ ทภ.1433,005.50355,067.6918.0 %5.01,272.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.113,756.0453,131.0053.3 %5.0542.18314.0042.1 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.45,192.3925,546.4643.5 %5.02,607.47437.0083.2 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.85,750.35138,074.00-61.0 %0.02,228.693,951.50-77.3 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.49,161.1136,069.0026.6 %5.02,149.741,544.0028.2 %5.0
รร.ส.สส.71,574.6156,700.0020.8 %5.03,050.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,340,106.002,575,174.00-92.2 %0.06,459.5117,974.45-178.3 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)417,126.13263,506.3136.8 %5.03,234.692,339.0027.7 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)103,215.2760,928.0141.0 %5.04,382.013,452.7521.2 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก79,102.60119,195.00-50.7 %0.02,344.22496.7578.8 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)216,375.38237,065.00-9.6 %0.06,015.713,214.0546.6 %5.0
ศสท.กส.ทบ.122,916.7157,293.0053.4 %5.07,872.232,602.5066.9 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ค่ายภูมิพล) 772,421.44330,323.2257.2 %5.031,217.9311,444.7563.3 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)607,933.00243,797.5059.9 %5.026,349.570.00100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)76,420.6525,677.0066.4 %5.07,514.151,837.3075.5 %5.0
รวม 48,807,280 27,289,306 44.09 % 857,203 441,278 0.00 %