สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 130,656.4873,540.8843.7 %5.05,889.33708.7788.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่122,770.5066,080.0046.2 %5.05,795.47852.3085.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน29,178.3817,363.0040.5 %5.02,453.04741.0569.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น89,945.0435,500.0060.5 %5.03,815.37450.0088.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี112,184.0620,775.0081.5 %5.01,041.25380.9563.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา92,696.9549,750.0046.3 %5.02,871.97288.5390.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี56,793.8321,904.8061.4 %5.02,164.32241.3688.8 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี714,692.19787,000.00-10.1 %0.04,554.722,335.0148.7 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่83,805.9749,780.0040.6 %5.04,294.50139.0096.8 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี157,139.80180,200.00-14.7 %0.01,904.901,291.5632.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี155,284.98178,322.00-14.8 %0.01,338.37903.5032.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี147,541.41306,249.00-107.6 %0.02,116.562,494.98-17.9 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง125,111.20117,916.005.8 %2.52,587.62497.4880.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี179,604.9123,332.2087.0 %5.02,764.67764.0672.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี167,186.44136,577.0018.3 %5.02,632.27706.0573.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี151,775.50160,413.98-5.7 %0.03,998.24518.9787.0 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,254,018.002,230,740.00-77.9 %0.09,589.65785.5091.8 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง44,232.9820,966.0052.6 %5.01,812.95150.9091.7 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน774,039.94676,000.0012.7 %5.04,418.021,249.7071.7 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์168,813.45235,349.00-39.4 %0.01,492.781,173.2521.4 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี20,727.1119,854.004.2 %2.01,349.1293.1093.1 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา238,119.67451,976.00-89.8 %0.01,906.16320.1583.2 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา75,400.8656,000.0025.7 %5.0412.7989.4378.3 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ310,512.09270,567.0012.9 %5.02,238.17690.2169.2 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง105,874.76150,732.13-42.4 %0.0507.52498.751.7 %0.5
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,520,411.90739,000.0051.4 %5.04,047.39688.1983.0 %5.0
รวม 7,028,519 7,075,888 -0.67 % 77,997 19,053 75.57 %